Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Poslanstvo in vizija
Cilji
Zgodovina
Video predstavitev
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Zgodovina

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (ŠC PET) ima že več kot 60-letno zgodovino. Leta 1948 ga je ustanovilo tedanje PTT podjetje, leta 1993 pa je bila podpisana nova ustanovitvena pogodba med PTT podjetjem in Vlado Republike Slovenije.

Od leta 1998 so bili ustanovitelji ŠC PET Vlada Republike Slovenije, Telekom Slovenije d.d. in Pošta Slovenije d.o.o. Danes je področje dela ŠC PET določeno z Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 1. marca 2011, sodelovanje s Pošto Slovenije d.o.o. in Telekomom Slovenije d.d. pa je urejeno s posebnim sporazumom.

V vsem obdobju obstoja zavoda se se dogajale in se še dogajajo številne spremembe, ki so vplivale tako na spremembo naziva zavoda, nove programe kot tudi na širitev zavoda. V letu 1999 se je ustanovila Višja strokovna šola, tako da ima ŠC PET danes tri organizacijske enote:

Srednjo strokovno tehniško šolo,
Višjo strokovno šolo in
Enoto za izobraževanje odraslih.

Ne glede na vse spremembe je ŠC PET uspel ohraniti povezanost z osnovno izobraževalno dejavnostjo in usmeritvijo, kot so programi s področja telekomunikacij in poštne tehnologije oziroma ekonomije s poudarkom na poštnem področju.

Z vstopom Slovenije v EU so se pričele tudi nove reforme šolskega sistema, še posebej poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prednost prenove, v katero je bil vključen tudi ŠC PET, je v novih vsebinah, ki so nastale v sodelovanju z delodajalci ter so odraz potreb trga dela in razvoja, v modularnosti in izbirnosti strokovnih programov, ki so tesno povezani s praktičnim izobraževanjem ter kreditno ovrednotenih, prehodnih programih.

Ves čas obstoja ŠC PET so se poleg mladine izobraževali tudi odrasli udeleženci, med njimi mnogi že zaposleni, ki so omogočili ohranitev stkane vezi med delodajalci, zlasti s Pošto Slovenije d.o.o. in Telekomom Slovenije d.d.  

Danes je ŠC PET prepoznaven predvsem po unikatnih izobraževalnih programih s področja telekomunikacij ter raznolikih možnostih za šolanje bodočih ekonomistov na kar štirih izbirnih strokovnih področjih, kot so poštni promet, bančništvo, logistika in zavarovalništvo.
Vedno bolj pa se uveljavlja tudi kot zavod, ki posveča posebno skrb izobraževanju dijakov in študentov s statusom športnika.