Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Šolska svetovalna služba

Osnovni namen svetovalne službe v šoli je zagotovitev pomoči in sodelovanja na način, da so vsi posamezni udeleženci v šoli čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je sodelovanje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega dijaka v šoli.

Svetovalna služba se na podlagi posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli na način, da sodeluje z vsemi udeleženci v šoli, po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

 Njene naloge so med seboj povezane in prepletene, mednje pa uvrščamo:
- dejavnosti pomoči (različne neposredne oblike dajanja pomoči dijakom, učiteljem, staršem, vodstvu) ter z njimi sodeluje na različnih področjih vsakdanjega življenja in dela:
      o učenja in poučevanja,
      o šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
      o telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
      o izobraževanja in poklicnega usmerjanja,
      o ter na področju socialno-ekonomskih stisk.
- razvojne in preventivne dejavnosti (razvojni, inovativni in preventivni projekti),
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Delo svetovalne službe poteka v skladu s temeljnimi načeli, ki služijo kot okvir za profesionalno opravljanje dela in nalog.

Svetovalna delavka:

Maja GRANDA, univ. dipl. psih.
telefon: (01) 234 24 28
e-pošta: maja.granda@scpet.net


Gradiva:

-
Specifične učne težave v vseh obdobjih / .pdf, 18,6 MB /

Zbornik prispevkov iz Tretje mednarodne konference o specifičnih učnih težavah v Sloveniji. V gradivu boste našli  dragocena spoznanja številnih avtorjev prispevkov in primere dobre prakse, ki vam bodo pomagala pri razreševanju dilem in vprašanj pri delu z dijaki.


ODKRIVANJE NADARJENIH DIJAKOV/DIJAKIN

Temeljno izhodišče dela z nadarjenimi je pravica vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem omogoča optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. Koncept dela z nadarjenimi temelji na načelu doborbiti posameznega dijaka, načelu avtonomnosti, ki vključuje prostovoljno udeleženost dijaka, načelu varovanja osebnih podatkov ter načelu strokovnosti.  Več ...