Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Predstavitev zavoda
Tajništvo in skupne službe
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Komisija za kakovost

Svet zavoda ŠC PET je na svojo seji dne 16. 11. 2016 na predlog direktorice imenoval  novo Komisijo za kakovost v Enoti za izobraževanje odraslih v sestavi:

- strokovni delavci

Gregor Rakef (predsednik)

Rajko Bošnjak

Srdjan Vuković

Karmen Stele 

- zunanji člani

Helena Dolinšek - Zavod RS za zaposlovanje

Barbara Kunčič - CPI

- udeleženca Enote za izobraževanje odraslih

Andraž Simončič (TEK) 

Amanda Ferlič (EKO) 

l

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:

- ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
- razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
- načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
- skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
- sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni
ravni ter usposobljenimi institucijami,
- sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih
izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in
delodajalci na državni in mednarodni ravni,
- spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
- spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
- pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in
- opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.


 LISTINA KAKOVOSTI ENOTE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH


Poročilo komisije za kakovost 2015/2016

Poročilo komisije za kakovost 2014/2015


Samoevalvacisjko poročilo 2015/2016

Samoevalvacijsko poročilo 2014/2015

Samoevalvacijsko porocilo 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo 2012/2013

Samoevalvacijsko poročilo 2011/2012