Missing tag: meni_levi_scpet

Šolska svetovalna služba

Svetovalna delavka:

Maja GRANDA, univ. dipl. psih.
telefon: (01) 2342 428
e-pošta: maja.granda@scpet.net

Osnovni namen svetovalne službe v šoli je zagotovitev pomoči in sodelovanja na način, da so vsi posamezni udeleženci v šoli čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je sodelovanje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega dijaka v šoli.Svetovalna služba se na podlagi posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli na način, da sodeluje z vsemi udeleženci v šoli, po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Njene naloge so med seboj povezane in prepletene, mednje pa uvrščamo:


dejavnosti pomoči (različne neposredne oblike dajanja pomoči dijakom, učiteljem, staršem, vodstvu) ter z njimi sodeluje na različnih področjih vsakdanjega življenja in dela:
      - učenja in poučevanja,
      - šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
      - telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
      - izobraževanja in poklicnega usmerjanja,
      - ter na področju socialno-ekonomskih stisk.
razvojne in preventivne dejavnosti
(razvojni, inovativni in preventivni projekti),

dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Delo svetovalne službe poteka v skladu s temeljnimi načeli, ki služijo kot okvir za profesionalno opravljanje dela in nalog. 

Gradiva: 
-
Specifične učne težave v vseh obdobjih / .pdf, 18,6 MB /

ODKRIVANJE NADARJENIH DIJAKOV/DIJAKIN

Temeljno izhodišče dela z nadarjenimi je pravica vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem omogoča optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. Koncept dela z nadarjenimi temelji na načelu dobrobiti posameznega dijaka, načelu avtonomnosti, ki vključuje prostovoljno udeleženost dijaka, načelu varovanja osebnih podatkov ter načelu strokovnosti.  Več ...