Missing tag: meni_levi_scpet

TEHNIK EL. KOMUNIKACIJ EKONOMSKI TEHNIK
Predstavitev STSŠ
Vodstvo STSŠ
Šolska svetovalna služba
VPIS / prijava
Izpis iz evidence /duplikati/
Izobraževalna programa
   Tehnik el. komunikacij
   Ekonomski tehnik
   Nadaljevanje šolanja
Program / predmetnik
Govorilne ure
URNIKI /eAsistent/
Šolski koledar
Profesorji / kontakti
Interesne dejavnosti
PUD /praktično usposabljanje/
Poklicna matura
Svet staršev
Dijaška skupnost STSŠ
Zakonodaja
Kakovost
Raziskovalna dejavnost
Ekskurzije
Šolska prehrana
Tednik ŠCPET
Fotogalerija
KOLEDAR dogodkov
Erasmus mobilnost
Predstavitev
Arhiv dogodkov
Projekti
Projekt Mladi za mlade
Program MEPI
Ekošola
Trajnostna mobilnost dijakov
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
SPIRIT - Mladim se dogaja
Več znanja za več turizma
Arhiv dogodkov
Karierni center
Dejavnosti
Ekonomski tehnik

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Delovna področja ekonomskega tehnika so predvsem
• računovodstvo,
• finance,
• nabava,
• komerciala in trženje,
• kadrovska služba,
• tajništvo
• dela z uporabniki poštnih, bančnih in zavarovalnih storitev.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:
 • obvladajo pisno in govorno sporazumevanje v dveh tujih jezikih,
 • osvojijo znanja iz ekonomije in poštnega prometa,
 • spoznajo osnove statistike in poslovne matematike,
 • spozna tehnološke postopke v poštnem prometu in bančništvu,
 • se usposobijo za delo z uporabniki poštnih, bančnih in drugih sorodnih storitev,
 • se zavedajo pomena varovanja osebnih podatkov,
 • znajo poiskati potrebne podatke z osebnim računalnikom.

Po končanem šolanju ekonomski tehnik:
• obvlada znanja gospodarskega poslovanja, računovodstva in financ,
• pozna tehnološke postopke v poštnem prometu in bančništvu,
• obvlada osnove trženja, organizacije dela in poslovne informatike,
• zna komunicirati s strankami in poslovnimi partnerji,
• pozna osnove psihologije, prava in sociologije.

Zaposlitev:
• velika in mala podjetja,
• pošta,
• državna uprava,
• banke ter druge finančne institucije,
• borze,
• zavarovalnice.

Pridobljena stopnja izobrazbe: (V) stopnja izobrazbe

Vpis: z uspešno končano osnovno šolo

Priporočila za vključitev v program:
• program bodo zmogli učenci z boljšim uspehom pri predmetih slovenski jezik in književnost, tuji jezik in matematika, ki so podlaga za pridobivanje strokovnih znanj,
• zaželene osebnostne lastnosti pa so veselje do dela, vestnost in poštenost, natančnost in redoljubnost, smisel za delo z ljudmi, organizacijske sposobnosti in čut za odgovornost. 

Pogoji za napredovanje:
V višji letnik napredujejo učenci, ki so pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in so izpolnili vse obveznosti po programu nižjega letnika.

Nadaljevanje šolanja: