Missing tag: meni_levi_scpet

Ekonomski tehnik

ODPRTI KURIKULUM ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Odprti kurikulum predstavlja 20 % predmetnika in je izbira šole. Navedene module odprtega kurikula smo izbrali, ker so aktualni in povezani z našimi ciljnimi skupinami ter uporabniki.

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Matematika

Ekonomska geografija

Finančna matematika

Strokovna terminologija iz nemščine

Komuniciranje v poslovnem okolju

Poslovna korespondenca

Poslovna logistika

Menedžment/Športni menedžment

1. A in 1. B: športna vzgoja

Zavarovalništvo

3. A in 3. B: športna vzgoja 

4. A in 4. B: športna vzgoja


2. A in 2. B: športna vzgoja Predmetnik (ekonomski tehnik)


A) SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Umetnost
 • Tuji jezik I
 • Tuji jezik II
 • Matematika
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Kemija
 • Biologija
 • Športna vzgoja  

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI 

MODUL

    VSEBINSKI SKLOPI

Poslovni projekti

 • Projektno delo
 • Informacijska komunikacijska tehnologija

Poslovanje podjetja

 • Trženje
 • Menedžment

Ekonomika poslovanja

 • Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
 •      Ekonomika podjetja
 •      Temeljne računovodske informacije

Sodobno gospodarstvo

 • Razvoj in delovanje gospodarstva
 • Gospodarske dejavnosti
 • Temeljne pravne kulture
 • Pravno organizacijski vidiki poslovanja

C) OBVEZNI IZBIRNI MODULI

MODUL

VSEBINSKI SKLOPI

Finančno poslovanje

 • Finančni trgi in institucije
 • Plačilni promet in poslovanje z gotovino
 • Prodaja finančnih storitev

Komercialno poslovanje

 • Nabava in prodaja
 • Tržno komuniciranje
 • Razvrščanje blaga

Č) IZBIRNI MODULI

MODUL

VSEBINSKI SKLOPI

Bančno poslovanje

 • Komerciala – enostavnejše bančne storitve za fizične osebe
 • Bančno poslovanje v zalednih službah

Poštni promet

 • Poštno poslovanje
 • Trženje in kvaliteta poštnih storitev

Neposredno trženje (teletržnik)

 • Administrativno – komunikacijska dela
 • Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev
 • Trženjski informacijski sistemi

D) PRAKTIČNI POUK

E) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

F) INTERESNE DEJAVNOSTI

G) ODPRTI KURIKULUM