Missing tag: meni_levi_scpet

PUD /praktično usposabljanje/

Praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcih 


Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.


PUD se izvaja na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom oziroma dijakinjo (v nadaljevanju: dijak) ali  kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo. Dijaki morajo pred odhodom na PUD oziroma najkasneje do določenega datuma oddati pogodbo organizatorju PUD na šoli.


V času srednješolskega izobraževanja opravijo dijaki štiri (4) tedne PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dva tedna PUD opravijo dijaki v 3. letniku, dva pa v 4. letniku. 


V šolskem letu 2018/2019 bodo imeli PUD:

- dijaki 3. letnika od 1. aprila 2019 do 12. aprila 2019,

- dijaki 4. letnika od 15. oktobra 2018 do 26. oktobra 2018.


Delo, ki ga dijaki opravljajo mora imeti elemente izobraževalnega programa za katerega se dijak izobražuje. Dijaki si poiščejo delodajalca pri katerem bodo opravljali PUD. Dijaki so dolžni po opravljenem dvotedenskem PUD napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati organizatorju PUD na šoli. Organizator PUD na šoli pregleda poročila in jih oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil« je potrebno popraviti skladno z navodili organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za pristop k poklicni maturi.Pomembni datumi

Letnik Rok za oddajo pogodbe Termin PUD Rok za oddajo poročila
3.  do 30. 11. 2018 01. 04. - 12. 04. 2019 do 13. 05. 2019
4. do 01. 10. 2018 15. 10. - 26. 10. 2018 do 03. 12. 2018

Tabela 1: Pomembni datumi


Dokumentacija:

Splošne informacije dijakom 
Pogodba o PUD
Pogodba o PUD Pošta SLO, 2017-18
Aneks k pogodbi Mercator, 2018-19
Aneks k pogodbi Spar, 2017-18
Prijava Spar, 2017-18
Navodilo za izdelavo poročila o PUD
Naslovna stran poročila o PUD
Osnutek prošnje delodajalcu za odobritev PUD
Pogodba: šola, delodajalec in delojemalec 
Pogodba Telekom 2017-2018
Pogodba GVO 2017-2018 
Vprašalnik za dijaka
Mnenje delodajalca