Missing tag: meni_levi_scpet

Ekonomski tehnik

Program: EKONOMSKI TEHNIK

Trajanje izobraževanja: odvisno od predhodno pridobljene izobrazbe

Delovna področja ekonomskega tehnika so predvsem
• računovodstvo,
• finance,
• nabava,
• komerciala in trženje,
• kadrovska služba,
• tajništvo
• dela z uporabniki poštnih, bančnih in zavarovalnih storitev.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:
 • obvladajo pisno in govorno sporazumevanje v dveh tujih jezikih,
 • osvojijo znanja iz ekonomije in poštnega prometa,
 • spoznajo osnove statistike in poslovne matematike,
 • spozna tehnološke postopke v poštnem prometu in bančništvu,
 • se usposobijo za delo z uporabniki poštnih, bančnih in drugih sorodnih storitev,
 • se zavedajo pomena varovanja osebnih podatkov,
 • znajo poiskati potrebne podatke z osebnim računalnikom.

Po končanem šolanju ekonomski tehnik:
• obvlada znanja gospodarskega poslovanja, računovodstva in financ,
• pozna tehnološke postopke v poštnem prometu in bančništvu,
• obvlada osnove trženja, organizacije dela in poslovne informatike,
• zna komunicirati s strankami in poslovnimi partnerji,
• pozna osnove psihologije, prava in sociologije.

Zaposlitev:
• projektiranje,
• razvoj,
• izdelava,
• trženje,
• napeljava,
• montaža,
• vzdrževanje,
• servisiranje telekomunikacijskih ali računalniških omrežij in naprav.

Pridobljena stopnja izobrazbe: (V) stopnja izobrazbe

Vpis:  v 1., 2., 3. ali 4. letnik /prekvalifikacije iz ustreznih smeri/, ali v prvi letnik s končano osnovno šolo

Priporočila za vključitev v program:
• program bodo zmogli učenci z boljšim uspehom pri predmetih slovenski jezik in književnost, tuji jezik in matematika, ki so podlaga za pridobivanje strokovnih znanj,
• zaželene osebnostne lastnosti pa so veselje do dela, vestnost in poštenost, natančnost in redoljubnost, smisel za delo z ljudmi, organizacijske sposobnosti in čut za odgovornost. 

Pogoji za napredovanje:
V višji letnik napredujejo učenci, ki so pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in so izpolnili vse obveznosti po programu nižjega letnika.