Missing tag: meni_levi_scpet

Elektrikar

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: ELEKTRIKAR

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE: elektrikar/električarka

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča udeležencem, da:

 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • si razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s področja elektrotehnike,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • razumejo pojave in temeljne zakone v elektrotehniki,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike ter njihove karakteristike, pomembne za uporabo,
 • spoznajo in razumejo delovanje osnovnih sistemov in naprav v elektrotehniki,
 • spoznajo alternativne vire energije in njihovo inštaliranje v sistem,
 • se usposobijo za izdelavo električnih, komunikacijskih in za montažo inteligentnih inštalacij,
 • si pridobijo potrebno znanje za učinkovito uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij na strokov­nem področju,
 • se usposobijo za iskanje in razumevanje podatkov v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih naprav,
 • se usposobijo za varno ugotavljanje napak na električnih napravah s pravilno uporabo ustreznih instrumentov in naprav,
 • znajo brati sheme in poiskati potrebne podatke v katalogih, priročnikih ter tehničnih navodilih,
 • spremljajo novosti in trende na področju elektrotehnike, posebej na področju uvajanja ukrepov za učinkovito rabo energije,
 • si razvijejo ročne spretnosti, potrebne za izdelavo, popravilo in servisiranje električnih sistemov,
 • povezujejo znanja iz elektrotehnike s širšimi znanji iz področja politehnike,
 • spoznajo nevarnosti pri delu ter osnovna pravila in ukrepe za varno delo ter
 • si razvijajo ekološko zavest za varstvo okolja, varčnost in osebno odgovornost za zmanjševanje onesnaževanja

  VPISNI POGOJI:

  • končana osnovna šola ali nižja poklicna šola
  • končano srednje strokovno izobraževanje – prekvalifikacija
  • nedokončano šolanje - dokvalifikacija

  TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja tri leta.oz. odvisno od predhodno pridobljene izobrazbe