Missing tag: meni_levi_scpet

Administrator

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: ADMINISTRATOR

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE: administrator/administratorka

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča udeležencem da:

 • razvijajo zmožnosti in spretnosti za učinkovito sporazumevanje s poslovnimi partnerji in sodelavci;
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
 • razvijajo sposobnosti obvladovanja praktičnih in operativnih administrativnih in tajniških del;
 • pridobijo znanja o temeljnih načelih pravnih razmerij do sodelavcev in strank;
 • poznajo zakonske in podzakonske predpise o varstvu arhivskega gradiva in varstvu podatkov;
 • znajo smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovati tekste po nareku ali predlogi;
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati različne strokovne vire;
 • pridobijo sposobnost organizacije samostojnega dela v pisarni s poznavanjem in pravilnim izpopolnjevanjem obrazcev ter obvladovanjem pisarniške tehnologije;
 • obvladovanje operativnih administrativnih del s področja delovnih razmerij in obvladovanje temeljne strokovne terminologije
 • obvladovanje sodobnih načinov komuniciranja preko elektronskih medijev in sposobnost samostojnega nastopanja v javnosti;
 • obvladovanje osnov statistike, knjigovodstva in računovodstva ter povezovanje z uporabo sodobne informacijske tehnologije;
 • uporabljanje upravnega postopka pri delu s strankami;
 • obvladovanje osnovnih programskih orodij in pripomočkov s področja računalništva, uporaba računalnika kot samostojnega pripomočka za delo ter obvladovanje desetprstnega slepega tipkanja;
 • razvijanje sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;
 • prepoznavanje temeljnih družbenih zakonitosti ter ekonomskih pojavov in procesov v sodobni družbi ter kritično ovrednotenje z vidika trajnostnega razvoja
 • obvladujejo različne informacijske tehnike in tehnologije ter sodobna programska orodja;
 • razvijajo sposobnost za natančnost, doslednost, samostojnost in odgovornost;
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje;
 • razvijajo podjetniško miselnost;
 • poznajo pravila varnega dela in razvijajo pozitiven odnos do zdravja;
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

VPISNI POGOJI:

 • končana osnovna šola ali nižja poklicna šola
 • končano srednje strokovno izobraževanje – prekvalifikacija
 • nedokončano šolanje - dokvalifikacija

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja tri leta.oz. odvisno od predhodno pridobljene izobrazbe