Missing tag: meni_levi_scpet

Ekonomski tehnik

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Umetnost
 • Tuji jezik I
 • Tuji jezik II
 • Matematika
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Kemija
 • Biologija
 • Športna vzgoja  

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI 

MODUL

VSEBINSKI SKLOPI

Poslovni projekti

 • Projektno delo
 • Informacijska komunikacijska tehnologija

Poslovanje podjetja

 • Trženje
 • Menedžment

Ekonomika poslovanj


 • Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov
 • Ekonomika podjetja
 • Temeljne računovodske informacije

Sodobno gospodarstvo


 • Razvoj in delovanje gospodarstva
 • Gospodarske dejavnosti
 • Temeljne pravne kulture
 • Pravno organizacijski vidiki poslovanja

C) OBVEZNI IZBIRNI MODULI

MODUL


VSEBINSKI SKLOPI

Finančno poslovanje


 • Finančni trgi in institucije
 • Plačilni promet in poslovanje z gotovino
 • Prodaja finančnih storitev

Komercialno poslovanje


 • Nabava in prodaja
 • Tržno komuniciranje
 • Razvrščanje blaga

Č) IZBIRNI MODULI

MODUL


VSEBINSKI SKLOPI

Bančno poslovanje


 • Komerciala – enostavnejše bančne storitve za fizične osebe
 • Bančno poslovanje v zalednih službah

Poštni promet


 • Poštno poslovanje
 • Trženje in kvaliteta poštnih storitev

Neposredno trženje (teletržnik)


 • Administrativno – komunikacijska dela
 • Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev
 • Trženjski informacijski sistemi

D) PRAKTIČNI POUK

E) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

F) INTERESNE DEJAVNOSTI

G) ODPRTI KURIKULUM

• Strojepisje
• Poslovna korespondenca
• Finančna matematika
• Športni menedžment
• Strokovna terminologija v nemščini
• Zavarovalništvo
• Ekonomska geografija z ekologijo


Praktično izobraževanje pri delodajalcu - NAVODILA in OBRAZCI