SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Predpisi in merila

Ustanovitveni akt ŠC PET LJUBLJANA
Predpisi - zakonodaja 
Temeljni predpisi o višjem strokovnem izobraževanju
        Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
        Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
        Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
        Zakon o šolski inšpekciji
        Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
        Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje
        Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah
        Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih VŠ programov
        Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol
        Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v VSŠ 
        Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem šolstvu 
        Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju
        za pridobitev naziva predavatelj VSŠ
        Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delod., ki izvajajo PRI, VSŠ   
        Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol    

Zakon o štipendiranju (glej pod 2. TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE)  
Prazniki in dela prosti dnevi v RS

Predpisi - javnoveljavni pravilniki in merila 
Merila za prehode med študijskimi programi
Merila za uvrstitev v register strokovnjakov
Postopek za imenovanje predavateljev VSŠ

Predpisi - merila za kakovost
Merila za zunanjo evalvacijo VSŠ
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

Predpisi - interna pravila in merila ŠC PET, VSŠ
Pravila o delovanju VSŠ, verzja-2
Poslovnik o kakovost VSŠ, (verzija-1)
Pravila o delnih izpitih
Pravila o diplomskem izpitu
Pravila o prilagajanju študijskih obveznosti
Pravila o tutorstvu študentom (verz. 1)
Pravila o odgovornosti študentov
Merila za postopek ocenjevanja znanja
Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja
Merila o nagrajevanju študentov