SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV ŠTUDIJA EKONOMIJE - KI NISO V DELOVNEM RAZMERJU 1
. UVOD – NAVODILA MENTORJEM IN ŠTUDENTOM

Glavna naloga kadrovske politike vsakega podjetja je pridobivanje, razvijanje in pripravljanje kadrov, za potrebe uresničevanja osnovnih ciljev podjetja, oziroma organizacije. Zato naj bo praktično izobraževanje usmerjeno, načrtno delo, s ciljem vpeljevanja in usposabljanja študentov za delo.

Študenti morajo v skladu s študijskim programom opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Opravljajo ga lahko v  gospodarskih družbah, zavodih, državni upravi, v lokalnih skupnostih in podobno, še posebej pa s področja 
      - poslovne logistike,
      - bančnega poslovanja,
      - zavarovalništva ali 
      - poštnega poslovanja.

Pri tem je pomembno, da ima gospodarska družba razvito tisto strokovno področje, ki ustreza smeri oziroma modulu študija posameznega študenta. Študent mora celotno praktično izobraževanje opraviti v gospodarski družbi, ki ima ustrezno razvito strokovno področje njegove smeri študija. S praktičnim izobraževanjem naj bi študent spoznal in se naučil znanj, veščin in izkušenj, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicu omogočale kvalitetno in učinkovito delo v stroki. Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. V tem procesu sodelujejo študent, gospodarska družba in višja šola kot enakovredni partnerji.

Pri praktičnem izobraževanju sodelujejo mentorji iz delovnega okolja (skrbijo za koordinacijo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja študenta) in predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli, ki je zadolžen za koordinacijo in izvedbo predpisanih vsebin programa. Organizator praktičnega izobraževanja na šoli usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.

POGODBA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi izpolnjene IZJAVE delovne organizacije (obr. VSŠ-P-12) šola pripravi pogodbo o praktičnem izobraževanju v treh izvodih. Podpisniki pogodbe so študent, odgovorna oseba v podjetju in organizator praktičnega izobraževanja v šoli. Vsak od podpisnikov dobi en izvod pogodbe.


2. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA in MENTORJA

Obveznosti in naloge študenta:

  • izdela seminarsko ali projektno nalogo z zagovorom,
  • pripravi poročilo o praktičnem izobraževanju iz katere morajo biti vidne pridobljene kompetence za posamezni modul.

Obveznosti in naloge mentorja:

  • spremlja in usmerja študenta med praktičnim izobraževanjem,
  • skrbi za strokovni razvoj študenta in mu nudi potrebno pomoč,
  • oceni delo študenta na praktičnem izobraževanju in poskrbi za potrebno dokumentacijo.

SEMINARSKA NALOGA je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. Pri pisanju naloge si študent pomaga s študijem strokovne literature, internih gradiv delovne organizacije, prospektov in člankov, ogledom videokaset na izbrano tematiko in s pomočjo svetovnega spleta.

PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Projekt je časovno in ciljno usmerjena dejavnost z določenim namenom. V projektni nalogi je zato treba za izbrani problem opredeliti trajanje projekta, potrebne vire, izdelati terminski časovni plan, opredeliti stroške in podobno. Namen projektne naloge je oblikovati študentov kreativni in ustvarjalni prispevek k reševanju določenih problemov v organizaciji. Oblika projektne naloge je še posebej primerna, kadar v organizaciji pripravljajo nove aktivnosti (uvajanje novega izdelka, storitve, pridobivanje certifikata kakovosti, zmanjševanje stroškov,...).
Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.

Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani in napisani v skladu z navodili za pisne izdelke (glej spletno stran, pod knjižnica – navodila).

POROČILO MENTORJA
Pisni izdelek pregleda in oceni mentor na praktičnem izobraževanju. Ob koncu izobraževanja mentor izpolni (obr. VSŠ-P-14-2). Poročilo mentorja je dokument, s katerim mentor poda oceno pisne naloge, poda svoje mnenje o delu študenta in predlaga oceno praktičnega izobraževanja /oceno 5-10/. Mentor izpolni poročilo v dveh izvodih, enega dobi šola, drugi ostane delovni organizaciji.

POROČILO ŠTUDENTA
Študent izpolni (obr. VSŠ-P-13-2) in ga skupaj z izvodom pisne naloge in poročilom mentorja dostavi organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli. 3. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE 

Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih), seminarske/ projektne naloge iz praktičnega izobraževanja in predlog ocene mentorja na praktičnem izobraževanju. Skupno oceno določi predavatelj - koordinator poaktičnega izobraževanja na šoli.

Skupno število kreditnih točk za PRI 1(prvi letnik) in PRI 2(drugi letnik) je seštevek kreditov iz obveznosti (modulov prvega in drugega letnika, kot je razvidno iz tabel).

1. letnik (14 KT)

Letnik

Obvezna
sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M1

 M2

 M3

 M4

1

4KT

1

INF

3KT

1

OMP ali EKN ali OPF

5KT

1

2KT

2. letnik - smer POSLOVNA LOGISTIKA (13 KT)

Letnik

Obvezna 
sem. naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M14

 M15

 M16

2

2KT

2

POL

3KT

2

OVE ali 

5KT

2

TME

3KT

2. letnik - smer BANČNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna
sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M5

 M6

 M9

 M13

2

2KT

2

DPO

3KT

2

TBP ali UFT ali

6KT

2

UZK

2KT

2. letnik - smer ZAVAROVALNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna
sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M5

 M10

 M11

 M12

 M13

2

2KT

2

OZV

2KT

2

PZV ali OSZ ali

4KT

2

ZEK

3KT

2

2KT

2. letnik - smer POŠTNI PROMET (13 KT)

Letnik

Obvezna
sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M5

 M6

 M7

 M8

2

2KT

2

DPO

3KT

2

TPP ali

4KT

2

NPP ali MPP

4KT4.
CILJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Usmerjevalni in operativni cilji praktičnega izobraževanja za 1. in 2. letnik, so zapisani v katalogih znanj.

Letnik

Kratica

Število ur

Katalog znanja

1.

PRI 1

400

splošni

2.

PRI 2

400

so razčlenjeni po izbirnih modulih