SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV ŠTUDIJA TELEKOMUNIKACIJ - KI SO V DELOVNEM RAZMERJU1
. UVOD

Študenti izrednega študija so praviloma zaposleni v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih, lokalnih skupnostih in drugje, kjer se ukvarjajo s telekomunikacijami in sicer z:
      - načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem elektronskih komunikacijskih omrežij in naprav, 
      - načrtovanjem, uporabo in vzdrževanjem multimedijskih sistemov, ali 
      - trženjem in prodajo elektronskih komunikacij, storitev in naprav.

Pri tem je pomembno, da ima gospodarska družba razvito tisto strokovno področje, ki ustreza smeri oziroma modulu študija posameznega študenta in s tem omogoča študentu povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. Znanja, veščine in izkušnje ki si jih je študent z leti dela pridobil, se mu upoštevajo kot opravljeno praktično izobraževanje (400 ur za posamezni letnik), pridobljene kompetence pa mora dokazati z dodatnimi seminarskimi ali projektnimi nalogami – v skladu z izvedbenim kurikulum študijskega programa.2. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA
  • v referat VSŠ mora dostavi IZJAVO delodajalca za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11) in VLOGO za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11-1
  • izdelati seminarske ali projektne naloge za 1 in 2 letnik študija
    (pri posameznih predmetih)

SEMINARSKA NALOGA  je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. Pri pisanju naloge si študent pomaga s študijem strokovne literature, internih gradiv delovne organizacije, prospektov in člankov, ogledom videokaset na izbrano tematiko in s pomočjo svetovnega spleta.

PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Projekt je časovno in ciljno usmerjena dejavnost z določenim namenom. V projektni nalogi je zato treba za izbrani problem opredeliti trajanje projekta, potrebne vire, izdelati terminski časovni plan, opredeliti stroške in podobno. Namen projektne naloge je oblikovati študentov kreativni in ustvarjalni prispevek k reševanju določenih problemov v organizaciji. Oblika projektne naloge je še posebej primerna, kadar v organizaciji pripravljajo nove aktivnosti (uvajanje novega izdelka, storitve, pridobivanje certifikata kakovosti, zmanjševanje stroškov,...). Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.

Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani in napisani v skladu z navodili za pisne izdelke (glej spletno stran, pod knjižnica – navodila). Pisni izdelek z zagovorom oceni predavatelj VSŠ.3
. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE 

Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene iz seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih). Skupno oceno določi predavatelj - koordinator praktičnega izobraževanja.  

Skupno število kreditnih točk za PRI 1(prvi letnik) in PRI 2(drugi letnik) je seštevek kreditov iz opravljenih obveznosti (modulov prvega in drugega letnika, kot je razvidno iz tabel).

Skupno število kreditnih točk: 1. letnik (13KT), 2. letnik (13 KT)

Letnik

Obvezni seminarski nalogi

Izbirna semin./projektna naloga

M1

M2

M3

M4

M5

M6*

M7*

M8*

1

3KT

1

VDO in PDO

4KT

1

GTK ali TKI-I ali PKS

6KT

2

EKS in 
EKP

4KT

2KT

2

MMT ali AVS

7KT

2

ŠIO ali TNA

7KT

2

TRS ali PRO

7KT