SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV ŠTUDIJA EKONOMIJE- KI SO V DELOVNEM RAZMERJU1
. UVOD

Študenti izrednega študija so praviloma zaposleni v gospodarskih družbah, zavodih, državni upravi, v lokalnih skupnostih in podobno, še posebej pa na področjih: 
     - poslovne logistike,
     - bančnega poslovanja,
     - zavarovalništva ali 
     - poštnega poslovanja 

Pri tem je pomembno, da ima gospodarska družba razvito tisto strokovno področje, ki ustreza smeri oziroma modulu študija posameznega študenta in s tem omogoča študentu povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. Znanja, veščine in izkušnje ki si jih je študent z leti dela pridobil, se mu upoštevajo kot opravljeno praktično izobraževanje (400 ur za posamezni letnik), pridobljene kompetence pa mora dokazati z dodatnimi seminarskimi ali projektnimi nalogami – v skladu z izvedbenim kurikulum študijskega programa.


2. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA 
  • v referat VSŠ mora dostaviti IZJAVO delodajalca za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11) in VLOGO za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11-1)
  • izdelati seminarske ali projektne naloge za 1 in 2 letnik študija (pri posameznih predmetih)

SEMINARSKA NALOGA je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. Pri pisanju naloge si študent pomaga s študijem strokovne literature, internih gradiv delovne organizacije, prospektov in člankov, ogledom videokaset na izbrano tematiko in s pomočjo svetovnega spleta.

PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Projekt je časovno in ciljno usmerjena dejavnost z določenim namenom. V projektni nalogi je zato treba za izbrani problem opredeliti trajanje projekta, potrebne vire, izdelati terminski časovni plan, opredeliti stroške in podobno. Namen projektne naloge je oblikovati študentov kreativni in ustvarjalni prispevek k reševanju določenih problemov v organizaciji. Oblika projektne naloge je še posebej primerna, kadar v organizaciji pripravljajo nove aktivnosti (uvajanje novega izdelka, storitve, pridobivanje certifikata kakovosti, zmanjševanje stroškov,..).
Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.

Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani in napisani v skladu z navodili za pisne izdelke (glej spletno stran, pod knjižnica – navodila). Pisni izdelek z zagovorom oceni predavatelj VSŠ.


3. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE

Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene iz seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih). Skupno oeno določi predavatelj - koordinator praktičnega izobraževanja. 

Skupno število kreditnih točk za PRI 1 (prvi letnik) in PRI 2 (drugi letnik) je seštevek kreditov iz opravljenih obveznosti (modulov prvega in drugega letnika, kot je razvidno iz tabel).

1. letnik (14 KT)

Letnik

Obvezna
sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M1

 M2

 M3

 M4

1

2KT

1

INF

3KT

1

OMP ali EKN ali OPF

5KT

1

2KT

2. letnik - smer POSLOVNA LOGISTIKA (13 KT) 

Letnik

Obvezna 
sem. naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M14

 M15

 M16

2

2KT

2

POL

3KT

2

OVE ali 

5KT

2

TME

3KT

2. letnik - smer BANČNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M5

 M6

 M9

 M13

2

2KT

2

DPO

3KT

2

TBP ali UFT ali

6KT

2

UZK

2KT

2. letnik - smer ZAVAROVALNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna
sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M5

 M10

 M11

 M12

 M13

2

2KT

2

OZV

2KT

2

PZV ali OSZ ali

4KT

2

ZEK

3KT

2

2KT

2. letnik - smer POŠTNI PROMET (13 KT)

Letnik

Obvezna
sem. naloga

Izbirna
seminarska naloga

 M5

 M6

 M7

 M8

2

2KT

2

DPO

3KT

2

TPP ali

4KT

2

NPP ali MPP

4KT