SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila za sem. naloge


OBVEZNE/IZBIRNE SEMINARSKE NALOGE (sestavina praktičnega izobraževanja)


Za priznavanje praktičnega izobraževanja pri posameznem modulu (in vrednotenje KT za PRI), mora študent opraviti še obvezne/izbirne seminarske naloge, ki so določene z izvedbenim kurikulumom za posamezni študijski program. Opravljene seminarske naloge se upoštevajo kot delna ocena pri zaključni oceni iz praktičnega izobraževanja.

Seminarske naloge morajo biti izdelane v skladu s pisnimi navodili ki jih zahteva šola:


Navodila za izdelavo pisnih nalog


TELEKOMUNIKACIJE: študent mora za vsak letnik študija opraviti po tri sem. naloge


Obveznosti za 1. letnik:
Obvezni sta seminarski nalogi iz VDO in PDO + izbirna iz stroke:

·   GTK (gradniki telekomunikacij),

·  PKS (prenosni in komutacijski sistemi) ali

·  TKO I (telekomunikacijska omrežja I).

Obveznosti za 2. letnik:
Obvezni sta seminarski nalogi iz EKS in EKP + izbirna iz stroke:

·  MMT(meltimedijske tehnologije) ali AVS(audio/video sistemi), za izbirni modul M6 

·  ŠIO(širokopasovna omrežja) ali TNA(terminalne naprave), za izbirni modul M7

·  PRO(prodaja) ali TRS(trženje storitev), za izbirni modul M8


 

EKONOMIST: študent mora za vsak letnik študija opraviti po dve seminarski nalogi


Obveznosti za 1. letnik:
Obvezna je seminarska naloga iz INF + izbirna iz stroke:

·  OMP (organizacija in menedžment),

·  EKN (ekonomija) ali

·  OPF (osnove poslovnih financ).

Obveznosti za 2. letnik:
Obvezna in izbirna seminarska naloga za posamezne izbirne smeri iz stroke:

·  BANČNIŠTVO (obvezna iz DPO(denarno poslovanje)
izbirna iz TBP(temelji bančnega poslovanja) ali UFT(uvod v finančne trge in institucije) ali UZK(ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti);

·  POSLOVNA LOGISTIKA (obvezna iz POL(poslovna logistika) +

   izbirna iz TME(transportni menedžment) ali VLP(varnost v logističnih procesih) ali TAS

   (tarifni sistemi);

·  ZAVAROVALNIŠTVO (obvezna iz OZV(osnove zavarovalništva) +

   izbirna iz PZV(premoženjska zavarovanja) ali OSZ(osebna zavarovanja) ali ZEK

   (zavarovalna ekonomika);

·  POŠTNI PROMET (obvezna iz DPO(denarno poslovanje) +

   izbirna iz TPP(tehnologija poštnega prometa), ali NPP(notranji poštni promet) ali MPP

   (mednarodni poštninpromet).

 

      

Razpisane teme seminarskih nalog  (uporabi brskalnik)